כללי

התנאים להלן מגדירים את תנאי השימוש באתר האינטרנט של מוביר שירותים טכנולוגיים 2015 בע”מ (להלן: “מוביר“) בכתובתwww.movir.co.il  (להלן: “אתר האינטרנט“) ו/או ביישום (אפליקציה) של מוביר (להלן: “האפליקציה“) ו/או בשירותים כלשהם של מוביר, אשר יהיו זמינים למשתמשים באמצעות אתר האינטרנט או האפליקציה; השירותים האמורים מאפשרים, בין היתר, לאתר מוביל או חברת הובלות, להזמין מוביל או חברת הובלות (להלן: “ספק השירותים“), לאתר את מקום הימצאות ספק השירותים באמצעות הGPS  שמותקן במכשיר הטלפון שלך ושל ספק השירותים, וכן כל שירותים אחרים שמוצעים על-ידי אתר האינטרנט והאפליקציה. ברישומך לשירותי מוביר (בין באמצעות אתר האינטרנט ובין באמצעות האפליקציה) ו/או בהתקנתך את האפליקציה ו/או בעצם שימושך בשירותי מוביר (באתר האינטרנט ו/או האפליקציה), את/ה מסכים/מה ומאשרת/ת כי הינך כשיר מבחינת החוק להתקשר בהסכם עם מוביר ועם נותני השירותים, כי התנאים במסמך זה חלים עליך ומחייבים אותך, וכי הם ניתנים לאכיפה על-ידי מוביר וספקי השירותים; מוביר לא תישא באחריות לכל הנובע מאי עמידתך בתנאים אלו.

תנאי גישת משתמש

למוביר יש את הזכות לאשר ו/או למנוע ממך גישה לאתר האינטרנט ו/או האפליקציה, בכל עת, על פי שיקולה הבלעדי. את/ה מאשר/ת ומסכים/ה כי אתר האינטרנט והאפליקציה הינם אך ורק אמצעים מקשרים בינך לבין ספקי שירותים פוטנציאליים, ומוביר אינה פועלת כספקית שירותים כאמור; מוביר אינה אחראית לקשיים לוגיסטיים בכל הנוגע לשירות על-ידי ספקי השירותים; לספקי השירותים הזכות להיענות או לדחות כל בקשה לשירותים שהם מציעים, על פי שיקול דעתם הבלעדי, ומוביר אינה אחראית לשום מקרה של היענות או דחייה על-ידי ספקי השירותים. בעת הרישום לשירות יש באפשרותך לאשר או לדחות קבלת חומרים שיווקיים; במידה שאת/ה מאשר/ת שליחת חומרים שיווקיים את/ה מסכים/מה לקבל ממוביר חומרים שיווקיים; אם ברצונך להפסיק מלקבל חומרים שיווקיים, אנא שלח/י מייל לכתובת support@movir.com, עם בקשה לחדול מלקבל חומרים שיווקיים. בכדי לקבל שירותים ממוביר עליך לפתוח חשבון; בזמן פתיחת החשבון עליך למלא פרטים האישים, אמיתיים ונכונים, על מנת לאפשר כל התקשרות בינך ולבין מוביר וספקי השירותים; מוביר אינה אחראית לבעיות שקשורות לחשבונך לרבות אבטחת המידע שלך; במידה ויש פעילות חשודה בחשבונך, לרבות פגיעה בפרטיות ושימוש במידע שלך, חובתך ליידע את מוביר על פעילות שכזו; במקרה בו נגרם נזק או אובדן כלשהו, עקב אי שמירתך על תנאים אלה, או בשל כל שימוש אסור בחשבונך ופרטיך האישים, אשר יגרמו לשימוש בלתי הולם בחשבונך, מוביר אינה אחראית לכל נזק, לרבות נזק שאינו פיזי. בתן השירותים משתמשת מוביר משתמשת בשירותים של צדדים שלישיים; מוביר אינה יכולה לשלוט או להבטיח את מידת האמינות והאמיתות של המידע שמגיע דרך צדדים שלישיים; כל שירות אשר מוצע על-ידי מוביר מוצע במצבו As-Is ובזמינותו As-Available, ללא כל התחייבות מצד מוביר שהמערכת תפעל ללא תקלות ובזמינות מלאה.

אובדן ו/או גניבת המכשיר הנייד

במקרה של אובדן המכשיר הנייד ו/או גניבת המכשיר, עליך להודיע על כך ללא דיחוי למוביר בכתובת הדואר האלקטרוני הבאה support@movir.com; לאחר סיום מוצלח של תהליך הזיהוי, מוביר תפעל על מנת למנוע שימוש בלתי מורשה בשירותים באמצעות המכשיר הנייד שלך ו/או החשבון, וכן על מנת לשמור את נתוני השימוש שלך באפליקציה ו/או באתר ו/או בחשבון ו/או בשירותים ולסייע בהעברתם למכשיר הנייד שלך, ככל שתחפוץ/י בכך.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני באפליקציה, באתר האינטרנט, במערכת הניהול ובשירותים המוצעים בהם, לרבות המשוב כהגדרתו להלן, הינם רכושה הבלעדי של מוביר ו/או של צדדים שלישיים מטעמה או של צדדים שלישיים, אשר העניקו לה הרשאה להשתמש בהם במסגרת האפליקציה, אתר האינטרנט והשירותים כאמור; בכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, מוביר הינה הבעלים הבלעדי או בעלי רישיון השימוש באפליקציה ובכל הכלול בה כמכלול, ובכלל זה זכויות יוצרים, פטנטים ומדגמים הקשורים לאפליקציה ולאתר, בין שרשומים ובין שאינם רשומים, שמות, לוגו וסימנים מסחריים של האפליקציה והאתר, בין אם רשומים ובין אם לא, סודות מסחריים ומידע עסקי הכרוכים בהפעלת האפליקציה, האתר והשירותים המסופקים על-ידם, בעיצוב האפליקציה והאתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתם לרבות התוכנות, השיטות, המערכות, בסיסי הנתונים, היישומים, קבצים גרפים, קודי מחשב, חומרים כתובים ו/או כל חומר או מידע אחר הכלול בהם, כולל עיצובים וגרפיקה (להלן: “הקניין הרוחני“); בעת שימושך באפליקציה ו/או באתר האינטרנט ו/או בשירותים, עליך להימנע מכל פעולה שיש בה כדי לגרום להפרת זכויות קניין רוחני של מוביר ו/או של צדדים שלישיים מטעמה. הנך מתחייב/ת שלא לעשות כל שימוש בקניין הרוחני, לרבות להעתיק, להפיץ, להציג או לבצע בפומבי, לשכפל, לשווק, למכור, להשכיר, לערוך, למסור לצד שלישי, לשנות עיצוב ו/או ממשק גרפי של האפליקציה והאתר, ליצור יצירות נגזרות או לעשות כל שימוש מסחרי כלשהו בקניין הרוחני ו/או בכל חלק הימנו, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם באמצעים אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של מוביר. אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, עליך להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן המופיעים באפליקציה ובאתר בעניין זכויות הקניין הרוחני, לדוגמה סימון זכויות יוצרים © או סימן מסחר ® או TM, הנלווים לתכנים שייעשה בהם שימוש על ידך. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אינך רשאי/ת: (1) להעתיק, לשנות, להתאים, לתרגם, לעשות פעולות של הנדסה הפוכה או לפרק כל חלק של המידע באתר האינטרנט, בכל דרך, או להציג בפומבי או לבצע בפומבי כל חלק מהמידע באתר האינטרנט, או להפיץ אותו; (2) לעשות כל שימוש במידע בכל אתר אינטרנט אחר או בכל סביבת רשתות מחשבים אחרת לכל מטרה, או לשכפל או להעתיק את המידע של מוביר או את אתר האינטרנט מבלי לקבל רשות מוקדמת בכתב ממוביר; (3) ליצור סביבת דפדפן או תיחום אחר של המידע סביב המידע של מוביר (חל איסור על הצגת המידע במסגרת framing ו/או בקישור מתוך הטקסט); (4) לפגוע או להפר את הזכות לפרטיות או כל זכות אחרת של כל משתמש באתר האינטרנט ו/או באפליקציה, או לקצור או לאסוף מידע מזהה ואישי על משתמשים באתר אינטרנט זה ללא הסכמה מפורשת שלהם, לרבות על ידי שימוש ב”רובוט”, “עכביש” (spider), יישום לעריכת חיפושים באתר או לאחזור מידע מהאתר או באמצעות התקן ידני או אוטומטי, או באמצעות תהליך אשר מאפשר לאחזר, ליצור מפתח (אינדקס) או כריית נתונים data mining) (5) להוציא לשון הרע, להשמיץ, להתעלל, להטריד, לעקוב ולהטריד, לאיים, או לפגוע בכל דרך אחרת בזכויות חוקיות של אחרים, או לכלול תכנים לא חוקיים, תכני שטנה, תכנים שהם בבחינת תועבה, תכנים לא הגונים או תכנים שאינם תכנים חוקיים מכל סיבה אחרת בתוכן אשר מועבר על ידך; (6) להתחזות לאדם או גוף אחרים, לרבות כשליח, נציג או סוכן של מוביר, להציג בצורה שקרית, או להציג בצורה לא נכונה אחרת את הקשר שלך עם כל אדם או גוף אחרים; (7) להעביר או ליצור בכל דרך אחרת, בקשר לאתר האינטרנט, כל וירוס מחשב, “תולעת”, סוס טרויאני, time bomb, באג, רוגלה, או כל קוד מחשב, קובץ או תוכנית אחרים, אשר עשויים להזיק, או נועדו להזיק או לחטוף את הפעילות של כל חומרה, תוכנה או ציוד תקשורת, או קוד או רכיב, שהם מזיקים, שיש בהם פוטנציאל לגרום נזק, שהם מפריעים, או שהם פולשניים; (8) לפגוע בפעולתו של אתר אינטרנט זה או להפריע לה, או לפגוע בפעולה או להפריע לפעולה של שרתים או רשתות אשר מארחים אתר אינטרנט זה או מאפשרים את זמינותו, או לא לציית לכל דרישה, נוהל, מדיניות או תקנה של שרתים או רשתות אלה; (9) למכור, לתת רישיון, או לנצל למטרה מסחרית כלשהי כל שימוש או גישה למידע או לאתר אינטרנט זה; (10) לתחם (frame) או ליצור העתק (mirror) של כל חלק של אתר אינטרנט זה, ללא הרשאה מוקדמת מפורשת בכתב ממוביר (11) ליצור מאגר מידע על-ידי הורדה ואחסון שיטתיים של כל או חלק מהמידע, אשר מופיע באתר האינטרנט; (12) להעביר כל מידע אשר הופק מאתר אינטרנט זה ללא הרשאה מוקדמת בכתב ממוביר; (13) להעביר או להמחות את הסיסמה שלך, באופן זמני או דרך קבע, לצד שלישי; (14) לגשת או לנסות לגשת לחלק כלשהו של אתר האינטרנט, אשר דורש סיסמא, ללא שקיבלת לשם כך סיסמא ממוביר; (15) להשתמש באתר זה לכל מטרה לא חוקית, לא מוסרית או בלתי מורשית. אי מילוי על ידך אחר ההוראות אשר מפורטות בתנאי השימוש עלול לגרום להפסקת הגישה שלך לאתר האינטרנט ועלול לחשוף אותך לאחריות אזרחית ו/או פלילית; מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומהוראות כל דין, אתה מתחייב לשפות ולפצות את מוביר או מי מטעמה, בכל מקרה שבו תפר את התנאים האלה, או שתפעל בקשר עם אתר האינטרנט בניגוד להוראות כל דין ו/או תוגש תביעה כנגד מוביר על-ידי צד שלישי כל שהוא בשל פעולה שביצעת בניגוד לאמור בתנאי שימוש אלו; שיפוי ו/או פיצוי כאמור יכסה כל הוצאה, תשלום, הפסד, אבדן רווח או כל נזק אחר, ישיר או עקיף, ממוני או לא ממוני, שייגרמו למוביר או מי מטעמה.

המשוב

הנך מוזמנ/ת להעביר למוביר באמצעות הדואר האלקטרוני, האפליקציה, דף הפייסבוק של מוביר או בכל דרך אחרת הצעות לשיפור וייעול השירותים (להלן: “המשוב“); מוביר אינה מתחייבת להשתמש במשוב בכל צורה שהיא; בנוסף, המשוב לא יקנה לך שום בעלות בקניין הרוחני כמפורט בפסקה לעיל, ומובהר בזאת כי לא תהי/ה זכאי/ת לקבלת פיצוי או תמורה מכל מין וסוג ממוביר בגין המשוב, בין אם מוביר השתמשה בו בפועל ובין אם לאו.

ספקי השירותים ואחריותם כלפי הלקוחות

הנך מעניק/ה בזאת למוביר ייפוי כוח מלא ובלתי חוזר למשך שימושך בשירותים, להעביר מידע הכולל את שמך, מספר הטלפון שלך, תמונתך (ככל שמסרת אותה בתהליך ההרשמה), מיקומך הגיאוגרפי, פרטי הנסיעה ושעת הנסיעה לספקי השירותים; מידע זה יועבר לספקי השירותים על מנת שאלו יוכלו לבחור לקבל את הזמנת אי אילו מהשירותים ולספק לך את שירותי התחבורה בפועל. ככל שלאחר קבלת מס’ הטלפון ו/או פרטי יצירת הקשר של ספק השירותים הרלוונטי באמצעות האפליקציה ו/או האתר, תגיע/י להסכם כלשהו עם ספק השירותים הרלוונטי, הרי שאנו איננו צד להסכם זה ולא תחול עלינו החובה לדאוג לאכיפתו ו/או לקיומו; אסור לך עם ספק השירותים בעקיפין ושלא באמצעות מוביר. במקרה שאנו נתוודע על ביצוע עסקה בעקיפין על ידך עם ספק שירותים כלשהו, בנוסף הסעדים הזמינים למוביר על פי דין, נמחוק את החשבון שלך ולא תהיה לך גישה לשירותים של מוביר באמצעות אתר האינטרנט ו/או האפליקציה. הינך מצהיר/ה בזאת כי ידוע לך כי הינך אחראי/ת באופן בלעדי לכל עסקה שתבוצע ו/או הסכם שייקשר בינך לבין ספק השירותים הרלוונטי, והינך משחרר/ת בזאת את מוביר, שותפיה, בעלי מניותיה, מנהליה, עובדיה, נותני שירותים מטעמה ו/או גורמים אחרים הפועלים עבורה, מכל אחריות שתקום, ככל שתקום, בגין כל פעולה, טענה, תביעה, ו/או דרישה בקשר להפסדים, נזקים, ו/או הוצאות הנובעות מ- ו/או הקשורות לפעולותיהם או מחדליהם של ספקי השירותים ובקשר להסכם שנכרת בינך לבין ספק שירותים מסוים. ספקי השירותים אליהם תופנה באמצעות האפליקציה ו/או האתר, הינם גורמים בלתי קשורים אלינו אשר הציגו והתחייבו בפנינו כי להם ההיתרים והרשיונות ההכרחיים על פי חוק כדי לספק את השירותים אותם הם מעוניינים לספק למשתמשים. לאחר קבלת שירות כלשהו מאחד מספקי השירותים, עשויה להינתן לך האפשרות לדרג את ספק השירותים וכן למשב את אופן השירות שניתן על-ידו (להלן: “הפידבק“). אנו מסתמכים, באופן מלא ומוחלט, על המצגים וההתחייבויות שסופקו לנו על-ידי ספקי השירותים וכן על הפידבק הניתן על-ידי המשתמשים, לצורך הערכת מידת התאמתם של ספקי השירותים לצרכי המשתמשים; למען הסר ספק, מוביר מבצע בדיקות מוגבלות  ובדיקות רקע שונות (לרבות בחינת רישיונות, תעודות הסמכה ו/או מסמכים אחרים) על ספקי השרותים, אבל בכל אופן איננו יכולים לערוב לאמינות, הדיוק או התקיפות של כל מידע הנמסר לנו על ידי ספקי השירותים. ספקי השירותים אשר מספקים את שירותי התחבורה הינם קבלנים עצמאיים ואינם מועסקים על-ידי מוביר, הם אינם משמשים כנציגינו ו/או שלוחנו ואנו אינם משמשים כנציגיהם ו/או שלוחיהם בשום אופן וצורה; אנו משמשים כמתווך בלבד בין ספקי השירותים לבין המשתמשים ואיננו מעורבים, בביצוע השירותים הניתנים על ידי ספקי השירותים בפועל. השימוש בשירותים השונים, אשר מוצעים על-ידי מוביר, הינו על דעתך ואחריותך בלבד והינך נושא באחריות הבלעדית לכל תוצאה הנובעת מכך; מוביר לא תישא באחריות לנזקים, לרבות אבידות או מחדלים בכל דרך שהיא, שנגרמים על-ידי ספקי השירותים, עובדיהם ו/או מי מטעמם; כמו כן, מחירי השירות אשר מוצגים באתר האינטרנט ובאפליקציה עלולים להשתנות באופן משמעותי במקרה של הזמנה של שירותים נוספים על ידך או במקרה של נסיבות לא צפויות כגון כח עליון וכדומה, ומוביר אינה אחראית על כל שינויים בתעריפים אלה, מכל סיבה שהיא. בהתקשרותך לשירות הינך מאשר/ת כי הינך הבעלים ו/או המורשה מטעם הבעלים בקשר עם הפריטים שברצונך להעביר, שיש לך את הרשות להעביר את הפריטים ולהשתמש בשירות של מוביר; את/ה צריך לדאוג לעטיפת הפריטים ולאריזתם הנכונה על פי גודלם ומשקלם לפני העברתם על-ידי ספקי השירותים, על מנת לדאוג שהפריטים לא יינזקו במהלך ההעברה; במקרה של חפצים שבירים עליך לדאוג שהפריטים השבירים יהיו עטופים ומצויים בתוך קופסה או כל דבר אחר קשיח מספיק על מנת להגן על הפריטים מכל נזק כלשהו, עם סימון ברור של “שביר” על העטיפה או הקופסה; באשר לפריטים, אשר עלולים להתעקם ובכך לגרום נזק לפריטים, עליך לעטוף את הפריטים בעטיפות נכונות בכדי למנוע נזק ולסמנם בבירור כ- “נא לא לקפל” על העטיפה או הקופסה; יתכן שספקי השירותים לא יהיו אחראים לנזקים שנגרמו לפריטים במידה ולא סומנו כנדרש. בכל מקרה מוביר אינו אחראי לכל נזק שיגרם לפריטים. הינך אחראי לדאוג שהפריטים עומדים בקנה אחד עם החוק ואין בהעברתם עבירה על החוק בכל דרך שהיא; לספקי השירותים יש את הזכות לא להעביר פריטים אשר לפי שיקול דעתם העברתם מהווה עבירה על החוק. כל נזק שקשור לפריטים אשר נגרם על ידי צד שלישי יהיה באחריות בלבד. במידה שיש צורך לפרק ולהרכיב פריטים, ספקי השירותים יעשו כמיטב יכולתם לסייע בפריקה והרכבה של הפריטים האמורים; מוביר וספקי השירותים לא יהיו אחראים לנזקים אשר נגרמו בפירוק והרכבה של פריטים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הנך מסכים כי החבות הכוללת של מוביר כלפיך, בגין כל הנזקים, לא תעלה, בשום מקרה, על סך השווה ל- 50% מהסכום ששולם על-ידך בפועל למוביר, אם בכלל; כל תביעה ו/או טענה על נזקים חייבת להיות מוגשת למוביר, בכתב, בתוך 3 ימי עסקים ממועד סיום השירות, שאחרת מוביר לא תהא אחראית כלל לנזק כלשהו; את תביעתך תוכל לשלוח לכתובת: support@movir.com ; אנא ציין/ני שם מלא, תאריך ההזמנה, מספר ההזמנה, שם ספק השירות והפריט אשר ניזוק עם פרטי הנזק; מוביר תעריך את הנזק לפי גודלו ביחס לפריט ותחליט לפי שיקול דעתה הבלעדי על הפיצוי הראוי בגינו, בפכוף לגבולות האחריות המפורטים לעיל. יש באפשרותך לבטל את הזמנת שירות עד 24 שעות לפני המועד שנקבע לביצוע השירות; במקרה של ביטול השירות בתוך 24 שעות לפני המועד שנקבע לביצועו, כרטיס האשראי שלך יחוייב בסכום של 20% מעלות הכוללת של השירות.

תשלום בכרטיסי אשראי

תשלום עבור השירותים יתבצע על-ידי כרטיס אשראי; הלקוח, אשר כתובת הדואר אלקטרוני שלו מיוחסת להזמנה ואשר רשומה בחשבונו, יקבל קבלה על-ידי מוביר או מי מטעמה, המפרטת את התשלום; שליחת הקבלה לכתובת הדואר האלקטרוני היא תחליף לשליחת קבלה פיזית בדואר רגיל (פיזי); תנאים אלה מגדירים את שליחת הקבלה, ואת/ה מביע/ה את הסכמתך לתנאים הבאים: (1) שליחת הקבלה וקבלתה לכתובת הדואר האלקטרוני תהיה מיוחסת ומקובלת כמו שליחת הקבלה הפיזית; (2) במידה והקבלה הנשלחת אליך מסווגת כדואר ספאם (spam) אין מוביר אחראית לכך; (3) במידה וכתובת הדואר האלקטרוני שלך לא מדויקת לרבות טעויות כתיב או מידע לא נכון, מוביר אינה אחראית לכל המשתמע מכך לרבות בעיות עם קבלת מידע או קבלת הקבלה. אנו משתמשים, בין עבור עצמנו ובין כמתווכים בינך לבין ספקי השירותים, בשירותי עיבוד תשלומים של חברות צד שלישי לצורך ביצוע התשלום באמצעות האתר ו/או האפליקציה  (להלן בהתאמה: חברות עיבוד התשלומים” ו- “שירותי עיבוד התשלומים“). במסגרת שירותי עיבוד התשלומים, פרטי התשלום ו/או פרטי כרטיס האשראי מוזנים על-ידי המשתמש/ת באפליקציה ו/או באתר ו/או כל פרט אחר הקשור לתשלום (להלן: “פרטי האשראי” (ומגיעים לחברת עיבוד התשלומים; לאחר שהנתונים לעיל עוברים לחברת עיבוד התשלומים, אנו מקבלים מחברת עיבוד התשלומים מידע אנונימי ייחודי (Token) המאפשר לקשר בין המשתמש/ת באתר ו/או באפליקציה לבין פרטי האשראי שלו/ה לצורך תשלום בכרטיס אשראי עבור השירותים הניתנים באתר ו/או באפליקציה; איננו משתמשים בעצמנו בפרטי האשראי ואיננו שומרים את פרטי האשראי במאגרי המידע שלנו; אנו מסירים כל אחריות בקשר לשירותי עיבוד התשלומים, והשימוש בשירותים אלו במסגרת האתר ו/או האפליקציה הוא על אחריותך בלבד; בנוסף, הנך מצהיר/ה ומאשר/ת כי שירותי עיבוד התשלומים מתבצעים במסגרת האפליקציה ו/או האתר בשם ועבור ספקי השירותים, וששליחת הקבלה עבור השירות שהתקבל על ידך על ידי ספקי השירותים, לפי העניין, לא מהווה התקשרות ישירה בינינו ובינך לצורך אספקת השירותים, אלא אם הוסכם במפורש אחרת. חברות עיבוד התשלומים עשויות להשתמש בפרטי האשראי אך ורק לצורך: 1) שיפור שירותי עיבוד התשלומים (ללא שימוש במידע אישי); (2) יישום מנגנוני מניעת הונאת או בקשר לסכסוכים משפטיים בין חברת עיבוד התשלומים לבין המשתמשים ו/או מוביר; בנוסף, חברת עיבוד התשלומים תוכל להעביר מידע סטטיסטי אנונימי שהיא אוספת לצדדיים שלישיים לצרכיה המסחריים.

מסגרת אשראי

כאשר משתמש/ת בוחר לשלם בכרטיס אשראי באמצעות שירותי עיבוד התשלומים, המשתמש/ת נותן/ת את הסכמתו/ה לביצוע בדיקת מסגרת אשראי אשר במהלכה “נתפסים” 50 שקלים מהחשבון (להלן: “בדיקת מסגרת“); במידה והבדיקה נכשלת, המשתמש/ת יתבקשו להזין אמצעי תשלום אחר או לשלם במזומן; במידה והבדיקה מצליחה, אנחנו נשלח הודעה מיידית לחברת כרטיסי האשראי הרלוונטית אודות “שחרור” המסגרת; משך זמן השחרור בפועל כפוף לסוג כרטיס האשראי אשר ברשות המשתמש/ת; ייתכן ובמסגרת בדיקת המסגרת תישלח למשתמש/ת הודעה מטעם חברת כרטיסי האשראי הרלוונטית המתייחסת לבדיקת המסגרת כחיוב בסך גובה תפיסת המסגרת; למען הסר ספק, בדיקת המסגרת לא מחייבת את אמצעי התשלום בפועל בשום מקרה, בין אם תתקבל הודעה כאמור מטעם חברת האשראי ובין אם לאו, ובמידה והתגלה בחשבונכם חיוב בפועל על סך 50 שקלים שאינו סכום התשלום עבור הנסיעה, עדכנו אותנו ונדאג לזכותכם.

מועדי אי פעילות

מועדי ישראל” – כל שבת, שני ימי ראש השנה, יום הכיפורים, ראשון ושמיני עצרת של סוכות, ראשון ושביעי של פסח וחג השבועות.

תנאים נוספים הקשורים לשירותים

השירותים המוצעים על-ידי מוביר משתנים ומתעדכנים מעת לעת; מוביר שומרת לעצמה את הזכות להסיר שירותים מסוימים או להוסיף שירותים מסוימים במסגרת כלל השירותים הניתנים על-ידה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי; חלק מהשירותים עשויים לכלול תנאי שימוש נוספים וייעודיים, וככל שהוצגו בפניך תנאים נוספים במסגרת השימוש באפליקציה ו/או האתר, תנאים נוספים אלו ייחשבו לכל דבר ועניין כחלק אינטגרלי ובלתי נפרד מתנאי השימוש.

תעריפים

מוביר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תעריפי השירותים מעת לעת, בכפוף לדרישות החוק ובהתאם למפורט באפליקציה ו/או באתר ו/או במבצעים שונים, כפי שמוביר תבחר ליישם מעת לעת.

תקופת ההסכם וביטול ההסכם

תנאי שימוש אלו ישמשו כהסכם מחייב התקף החל ממועד התקנת האפליקציה על-גבי המכשיר הנייד שברשותך ו/או תחילת שימוש כלשהו באתר האינטרנט, ועד אשר יבוטל לבקשת מי מהצדדים (להלן: “תקופת ההסכם“). במידה ואת/ה מבקש/ת לבטל את ההסכם, עליך להודיע לנו על רצונך לבטל את ההסכם לכתובת הדואר האלקטרוני הבאה support@movir.com ; במקרה זה, הביטול יכנס לתוקף לאחר שמוביר תשלח אליך אישור, תוך זמן סביר, על קבלת הודעת הביטול. במידה ואנו נבקש לבטל את ההסכם, נשתדל להודיע לך בדואר אלקטרוני על כוונתנו לעשות כן, ובכל מקרה נוכל לחסום את גישתך לאפליקציה ו/או לאתר באופן מיידי; במקרה זה, הביטול יכנס לתוקף מייד עם חסימת גישתך לאפליקציה ו/או לאתר. בסיום תקופת ההסכם, הינך נדרש/ת להסיר באופן מיידי את התקנת האפליקציה מהמכשיר הנייד שברשותך, ולחדול באופן מיידי משימוש באפליקציה ו/או באתר ו/או בחשבון ו/או בשירותים כלשהם המסופקים על ידנו.

הגבלת אחריות

מוביר לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים ו/או השירותים שסופקו על-ידי צדדים שלישיים, לרבות ספקי השירותים, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם וכן לכל נזק, אי נוחות, אובדן או עוגמת נפש שייגרמו לך, במישרין או בעקיפין, כתוצאה משימוש במידע המופיע במסכי האפליקציה ו/או האתר ו/או משימוש בשירותים; לתשומת לבך כי מוביר לא תישא באחריות כלשהי בגין פעילות בלתי חוקית של המשתמשים ו/או של ספקי השירותים ו/או של כל גורם אחר, שאינו מצוי בשליטתה המלאה. מוביר תעשה כמיטב יכולתה כדי להפעיל את האפליקציה, האתר והשירותים המוצעים בהם בצורה תקינה, ללא תקלות טכניות וללא הפרעות; יחד עם זאת, והיות ופעילות האפליקציה והאתר מותנית בספקים וצדדים שלישיים, לרבות המפעילים הסלולאריים, ספקי השירותים וכדומה, ייתכן והאפליקציה ו/או האתר לא יהיו תמיד חסינים מפני הפרעות ותקלות בפעילותם הסדירה; לא תהיה לך שום טענה, דרישה או תביעה כלשהי כלפי מוביר בגין כל תקלה או הפרעה כאמור, לרבות בגין כל נזק הנגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהפרעות או תקלות כאמור; מוביר לא תישא בכל אחריות ו/או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בחומר המצוי באפליקציה ו/או באתר ו/או בשירותים השונים ו/או בתכנים בהם, ולא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, הנגרם עקב הגישה לאפליקציה ו/או האתר והשימוש בהם או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש בהם. מוביר, וכל מי שקיבל היתר מפורש ממנה (לרבות ספקי השירותים), רשאים לפרסם באמצעות האפליקציה ו/או האתר מידע מסחרי ופרסומות באמצעות שטחי פרסומת המיועדים לכך בדפי האפליקציה ו/או האתר; האחריות לתוכן המודעות המתפרסמות היא על המפרסמים בלבד; למוביר אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים או למהימנותם; פרסום המידע באפליקציה ו/או באתר כשלעצמו לא ייחשב כעידוד או כהמלצה של מוביר לרכישת השירותים הכלולים בפרסומות כאמור.

שיפוי ופיצוי

הנך מתחייב/ת בזאת לשפות ולפצות את מוביר או מי מטעמה, בגין כל נזק, הוצאה או הפסד, ישיר או עקיף, לרבות הוצאות משפט ושכ”ט עורכי דין, שיגרמו לה בקשר עם הפרת תנאי כלשהו מתנאי השימוש, או ביצוע כל פעולה אחרת בניגוד לדין בקשר עם האפליקציה, האתר והשירותים.

שינויים בתנאי השימוש

מוביר רשאית לבצע שינויים בתנאי השימוש בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי; לתשומת לבך כי שינויים מהותיים בתנאי השימוש ילוו בהודעה מוקדמת על כך במסך הבית של האפליקציה ו/או האתר; שינויים בתנאי השימוש שהינם בכפוף להוראות הדין יכנסו לתוקף בהתאם להוראות הדין כאמור וללא מתן הודעה מוקדמת בדפי האפליקציה ו/או האתר; המשך שימושך באפליקציה ו/או באתר ובשירותים הניתנים בהם לאחר עריכת השינויים בתנאי השימוש כאמור יעידו על הסכמתך וקבלתך את תנאי השימוש החדשים; אם אינך מסכימ/ה למי מתנאי השימוש החדשים, עליך להימנע מהמשך שימוש באפליקציה ו/או באתר ובשירותים המוצעים בהם.

סמכות שיפוט וברירת הדין

סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מחלוקת ו/או סכסוך בקשר עם האפליקציה, האתר, השירותים, מוביר, ו/או תנאי השימוש, תהא נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב-יפו, ישראל; הדין החל על כל מחלוקת וסכסוך כאמור בקשר עם האפליקציה ו/או האתר הנו הדין הישראלי בלבד.

פניה למוביר

בכל שאלה ו/או בקשה בקשר עם האפליקציה, האתר והשירותים הניתנים בהם ותנאי השימוש לרבות מדיניות הפרטיות, תוכל/י לפנות אלינו בכתובת support@movir.com